Konferencja IRL 2018


W dniach 17-18 kwietnia 2018 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Ruchu Lotniczego 2018. Konferencja zgromadziła w Hotelu Kawallo w Słubicach koło Płocka około 100 uczestników z 15 uczelni wyższych oraz 7 firm i instytucji. Zaprezentowane zostały osiągnięcia środowisk naukowych oraz organizacji lotniczych w zakresie transportu lotniczego i integracji z pozostałymi gałęziami transportu. Podczas dwóch sesji plenarnych wygłoszono łącznie 12 referatów, a podczas sesji plakatowych przedstawiono 29 artykułów. Gośćmi honorowymi Konferencji byli Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński oraz Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Pan Janusz Niedziela.

Zapraszamy do obejrzenia pełnej galerii zdjęć pod linkiem: pełny album.


Prezentacje wygłoszone podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Inżynieria Ruchu Lotniczego 2018

I. Sesja plenarna (A. Fellner)
1. Krzysztof Banaszek – Management of Performance Based Free Routing in lower airspace (below FL310) in high complexity cross-border environments, improving predictability, efficiency and flexibility for a wider range of different airspace users (SESAR 2020 Solution PJ.06-02).
2. Jarosław Niewiński – Improved access into secondary airports in Low Visibility (SESAR 2020 Solution PJ.02-06).
3. Patryk Leski – Dynamika rozwoju branży lotniczej w Polsce, a potrzeby kadrowe agenda handlingowego.
4. Grzegorz Malanowski – Doświadczenie Arup Polska w projektach lotniskowych.
5. Michał Skakuj – Zagrożenia środowiskowe w lotnictwie i zmiany klimatyczne.
6. Piotr Uchroński – Złożoność procesu kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu kabinowego – zarys problematyki.

II. Sesja plakatowa (A. Stelmach)
1. Teresa Abramowicz-Gerik, Andrzej Hejmlich – Psychological profile confrontation with task performance. Profil psychologiczny i jego wpływ na wykonanie zadania.
2. Krzysztof Banaszek, Sylwester Gładyś, Kamil Przybylski – The analysis of aircraft equipment essential for the use of ADS-B. Analiza wyposażenia statków powietrznych niezbędnego dla wykorzystania ADS-B.
3. Marek Bazan, Michał Bożek, Kacper Budnik, Jan Byrtek , Dominik Iwoła, Tomasz Janiczek, Rafał Kurda, Piotr Luboch, Arkadiusz Niemiec, Jędrzej Szczepaniak – A design and development process of the autonomous VTOL UAV systems exploited for medical missions. Proces projektowania i tworzenia systemów autonomicznych dronów typu VTOL używanych do misji medycznych.
4. Marek Bazan, Michał Bożek, Dominik Iwoła, Tomasz Janiczek, Piotr Luboch, Jędrzej Szczepaniak – System namierzania pacjenta z powietrza za pomocą strumienia wideo dla dronów autonomicznych typu VTOL używanych w misjach medycznych.
5. Mateusz Cieślak, Michał Kozłowski – Risk assessment of the airport operational documentation integrity. Ocena ryzyka integralności dokumentacji operacyjnej portu lotniczego.
6. Sebastian Czyżo, Iwona Grabarek – The concept of suitability assessment of candidates to work for the position of the GSE equipment operator. Koncepcja oceny przydatności kandydatów do pracy na stanowisku operatora sprzętu GSE.
7. Jakub Dyrcz, Anton Pashkevich – Analiza preferencji i oczekiwań pasażerów Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice. Preference and expectation analysis of passengers in the International Airport Kraków–Balice.
8. Andrzej Fellner, Wiktor Wyszywacz – Risk management for drones. Zarządzanie ryzykiem w implementacji dronów.
9. Marta Galant, Anita Linka, Agnieszka Wróblewska – Analysis of the safety situation in Polish General Aviation. Analiza stanu bezpieczeństwa w lotnictwie ogólnym w Polsce.
10. Tomasz Kamela, Hanna Osóbka, Dariusz Ungiert – Unmanned aerial vehicles in supply chains. Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w łańcuchach dostaw.
11. Andrzej Kochan, Anna Kruk, Paulina Rutkowska – Prospects for Unmanned Aerial Vehicles market development In Poland. Perspektywy rozwoju rynku bezzałogowych statków powietrznych w Polsce.
12. Michał Kozłowski, Igor Szumliński – Operational risk analysis of the first phase of the Central Transportation Hub „Solidarność” exploitation. Analiza ryzyka operacyjnego pierwszej fazy eksploatacji CPK „Solidarność”.
13. Karolina Krzykowska –Formal and legal issues affecting operational use of satellite systems in aviation. Formalno-prawne przyczyny ograniczonego operacyjnego zastosowania systemów satelitarnych w lotnictwie.
14. Daniel Lichoń – Analysis of regulations concerning IFR flights of RPAS unmanned systems in controlled airspace. Analiza regulacji dotyczących lotów IFR systemów bezzałogowych RPAS w przestrzeni kontrolowanej.
15. Malwina Okulicz, Jacek Skorupski – Analysis of possible interferences in A-CDM information flow. Analiza możliwych przyczyn zakłóceń w przepływie informacji w systemie A-CDM.

III. Sesja plakatowa (M. Gerigk)
1. Eliza Banak, Dariusz Górczyński, Magdalena Grajek – EMAS – maximization security runway system EMAS – system maksymalizacji bezpieczeństwa drogi startowej.
2. Jarosław Bartoszewicz, Adam Rojewski –Analysis and diagnostics of turbine jet engine RD-33 damage. Analiza i diagnostyka uszkodzeń turbinowego silnika odrzutowego.
3. Krzysztof Blacha, Paweł Pietruszewski. Mariusz Wesołowski – Condition of natural airfield surfaces bearing capacity in the safety aspects of flight operation. Stan nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych w aspekcie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych.
4. Mateusz Chmielewki, Mirosław Gerigk – A model of integrated steering system for AUV vehicle Model zintegrowanego systemu sterowania pojazdem AUV.
5. Jakub Dyrcz, Anton Pashkevich –Analiza wykorzystania potencjału ładowności statków powietrznych operujących w regularnym ruchu lotniczym. Analysis of load capacity usage for aircrafts in regular airlines.
6. Agnieszka Fortońska –Legal aspects regarding the responsibility for shooting down the aircraft. Aspekty prawne dotyczące odpowiedzialności za zestrzelenie statku powietrznego.
7. Tomasz Gajewski, Paweł Janik, Andrzej Kołcon, Ewelina Siekierska – Wpływ zmian wymuszonych potrzebami lotnictwa wojskowego na funkcjonowanie systemu identyfikacji „swój-obcy”.
8. Mirosław Gerigk, Karol Żmich – A model for analysis of a ballasting/de-ballasting subsystem for the AUV vehicle. Model do analizy pracy systemu balastowania/de-balastowania wybranego pojazdu podwodnego AUV.
9. Agata Głączyńska, Iga Karolak – Is the pilot flying with us? Prospects of implementing the autonomous aircraft. Czy leci z nami pilot? Perspektywy implementacji autonomicznych statków powietrznych.
10. Kamila Herc, Katarzyna Kostur-Balcerzak, Barbara Zakrzewska –Modern ground handling solutions. Nowoczesne rozwiązania w obsłudze naziemnej.
11. Edyta Janeba – Bartoszewicz, Adam Rojewski – Analiza zagrożeń występujących podczas użytkowania hydrażyny. Analysis of hazards occurring during the use of hydrazine.
12. Karolina Kafara, Maciej Kędziora, Krzysztof Ogonowski – Ecological air transport – a fairy tale or future. Ekologiczny transport powietrzny – bajka czy przyszłość.
13. Michał Kozłowski, Anna Kruk, Anna Stelmach – Identification of the critical control points structure of the aircraft handling process. Identyfikacja struktury krytycznych punktów kontroli procesu obsługi naziemnej samolotu.
14. Michał Kuźniar, Małgorzata Pawlak – Determination of CO2 emissions for selected flight parametres of a business jet aircraft. Wyznaczanie emisji CO2 dla wybranych parametrów lotu samolotu typu business jet.
15. Anita Linka, Agnieszka Wróblewska –Possibilities of using carbon nanotubes in General Aviation. Możliwości wykorzystania nanorurek węglowych w obszarze General Aviation.

IV. Sesja plenarna (J. Skorupski)
1. Jarosław Paszyn – Program PBN ICAO w aspekcie efektywności portów lotniczych.
2. Tomasz Prusik – Wpływ korekcji nagrań pochodzących z katastroficznych rejestratorów dźwięku na wiarygodność analiz fonoskopijnych.
3. Cezary Stiepowikow – Zaopatrzenie statków powietrznych w paliwo w warunkach polowych.
4. Artur Kierzkowski – Model zarządzania obsługą pasażerów w strefie ogólnodostępnej terminalu lotniczego z uwzględnieniem poziomu jakości obsługi.
5. Robert Szymczak – Metody badawcze poziomu obsługi pasażerów w porcie lotniczym.
6. Mariusz Krzyżanowski – Analiza zagrożeń lotów RPAS w przestrzeni kontrolowanej.

KOMITET ORGANIZACYJNY
Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego
Kornelia Chilczuk
Beata Michalecka
Paulina Rutkowska
Robert Szymczak
Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego
Daria Jagieło (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego)
Anna Kwasiborska (Koordynator Konferencji)

KOMITET NAUKOWY:
Jacek Skorupski (Przewodniczący) – Politechnika Warszawska
Teresa Abramowicz-Gerigk – Akademia Morska w Gdyni
Martin Bugaj – Uniwersytet Żyliński
Andrzej Fellner – Politechnika Śląska
Iwona Grabarek – Politechnika Warszawska
Luboš Janko – Czech Technical University in Prague
Antoni Jankowski – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Grzegorz Kowalczyk – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Jerzy Manerowski – Politechnika Warszawska
Sławomir Michalak – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Andrej Novak – Uniwersytet Żyliński
Alena Novak-Sedlackova – Uniwersytet Żyliński
Dariusz Pyza – Politechnika Warszawska
Mirosław Siergiejczyk – Politechnika Warszawska
Anna Stelmach – Politechnika Warszawska
Krzysztof Zboiński – Politechnika Warszawska

KOMITET HONOROWY

Wojciech Wawrzyński – Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Warszawskiej
Marianna Jacyna – Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej
Andrzej Chudzikiewicz – Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Transportu PW
Włodzimierz Choromański – Politechnika Warszawska

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Kawallo

Hotel Kawallo **** – www.kawallo.pl

PATRONAT KONFERENCJI

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej – www.pansa.pl
PAZP

LS Airport Services – www.lsas.aero
LSAS

Ove Arup & Partners International – www.arup.com
Arup

PATRONAT HONOROWY

International Air Transport Association – www.iata.org
IATA

Minister Infrastruktury – Pan Andrzej Adamczyk – www.mib.gov.pl
MI

Politechnika Warszawska – www.pw.edu.pl
WT

Prezes Urząd Lotnictwa Cywilnego – Pan Piotr Samson – www.ulc.gov.pl
ULC

PATRONAT MEDIALNY

Aviation24.pl – www.aviation24.pl
WT

Portal dlapilota.pl – www.dlapilota.pl

dlapilota.pl

Foto Poork – www.foto.poork.pl
WT

Infolotnicze.pl – www.infolotnicze.pl
Info Lotnicze

Polski Rynek Transportu Lotniczego – www.prtl.pl
WT

Samoloty.pl – www.samoloty.pl
WT

Skrzydlata Polska – www.altair.com.pl
Skrzydlata Polska